Πλήρης διαθλαστικός έλεγχος και αντιμετώπιση διαθλαστικών ανωμαλιών βρεφών, παιδιών και ενηλίκων με την βοήθεια αυτόματων διαθλασίμετρων, τοπογραφικής ανάλυσης πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας κερατοειδούς, έλεγχο διαύγειας διαθλαστικών μέσων, εκτίμηση λειτουργίας αμφιβληστροειδούς και οπτικού νεύρου.

Μελέτη και παρακολούθηση  του γλαυκώματος με την βοήθεια  της καταγραφής των οπτικών πεδίων, την τομογραφική ανάλυση του οπτικού νεύρου (oct), την oct αγγειογραφία του οπτικού νεύρου, την τομογραφική εκτίμηση της στοιβάδας των νευρικών ινών στον κεντρικό αμφιβληστροειδή, την τομογραφική  εκτίμηση της γωνίας του πρόσθιου θαλάμου, την παρακολούθηση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση.

Έλεγχος λειτουργίας των οπτικών νευρών και της οπτικής οδού γενικά σε νευρολογικές και νεύρο οφθαλμολογικές παθήσεις (π.χ. αδενώματα υπόφυσης, ενδοκράνια υπέρταση, απομυελινωτικές νόσους) με την βοήθεια της καταγραφής των οπτικών πεδίων και του τομογραφικού  και νεύρο φυσιολογικού  ελέγχου του οπτικού νεύρου.

Τοπογραφική και τομογραφικη μελέτη κερατοειδούς  και έλεγχος για πιθανή παθολογία (π.χ. κερατόκωνος).

Μελέτη παθήσεων της επιφάνειας του οφθαλμού  που προκαλούν θολή όραση η συμπτώματα δυσανεξίας με την βοήθεια διαγνωστικών τεστ και  ειδικού  διαγνωστικού συστήματος  μελέτης της οφθαλμικής επιφάνειας.

Έλεγχος αμφιβληστροειδούς με βίομικροσκόπηση, οπτική τομογραφία, τομογραφική αγγειογραφία, υπερηχογραφικό έλεγχο, φλουορόαγγειογραφία, φωτογράφηση βυθού απλή και με αυτοφθορισμό για καταγραφή και παρακολούθηση βλαβών (πχ. παθήσεις ωχράς κηλίδας,αγγειακές ανωμαλίες, χοριοειδικούς σπίλους).

Έλεγχος και παρακολούθηση βλαβών που αφορούν την ίριδα, τον κρυσταλλοειδή  φακό και το υαλοειδές  με την βοήθεια της βίομικροσκόπησης, της φωτογράφησης του πρόσθιου και οπίσθιου ημιμορίου  την τομογραφία του πρόσθιου και οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού καθώς και τον β-υπερηχογραφικό έλεγχο.

Μελέτη της οφθαλμοκινητικότητας  και όσων παθήσεων και καταστάσεων  την επηρεάζουν  συγγενών αλλά και επίκτητων (στραβισμός – διπλωπίας).

Επεμβατικές ικανότητες στο ιατρείο

Argon laser

    Φωτοπηξια σε παθήσεις του αμφιβληστροειδούς (σακχαρώδης διαβήτης,  αγγειακές αποφράξεις αμφιβληστροειδούς, βλάβες περιφέρειας αμφιβληστροειδούς όπως ρωγμές και εκφυλιστικές αλλοιώσεις.

SLT Laser

    Γωνιοπλαστική για θεραπεία του χρόνιου απλού γλαυκώματος.

YAG Laser

    Εφαρμογή σε διάνοιξη οπίσθιου περιφακίου μετά από εγχείρηση καταρράκτη, περιφερικές ιριδεκτομές σε γλαύκωμα στενής γωνίας κ.α.

Plexr laser

    Σε παθήσεις των βλεφάρων (ξανθελάσματα, ογκίδια, εκτρόπιο, εντρόπιο, ήπια αναίμακτη βλεφαροπλαστική κ.α.).